Dusigasire uburezi bw’abana nk’uburenganzira bw’ibanze bwabo

Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ifite inshingano yihariye yo gukurikirana by’umwihariko iyubahirizwa ry’Uburenganzira bw’Umwana hifashishijwe urwego rw’Abakorerabushake b’Urwego rushinzwe Igenzura ry’Iyubahirizwa ry’Uburenganzira bw’Umwana ku rwego rw’Umurenge n’Akarere (ODE). Urwo rwego rukaba rushinzwe by’umwihariko gukurikirana uko Uburenganzira bw’Umwana bwubahirizwa, kumenya uko buhagaze, gukumira ihohoterwa ry’Uburenganzira bw’Umwana no gukora ubuvugizi kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe. Uretse Abakorerabushake bakora ku rwego rw’Imirenge n’Uturere, Urwego rwa ODE rufite kandi Komite y’Igenzura ry’Iyubahirizwa ry’Uburenganzira bw’Umwana ku rwego rw’Igihugu

Nk’uko biteganywa, abagze iyo komite bakora inama buri mezi atandatu n’igihe cyose bibaye ngombwa ikayoborwa na Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu. Uyu mwaka, Komisiyo yateguye inayobora iyo nama yabaye ku wa 30 Ukwakira 2020 ku nsanganyamatsiko yagiraga iti”Dusigasire uburezi bw’abana nk’uburenganzira bw’ibanze bwabo”. Iyo nama ikaba yarahuriranye n’uko icyorezo cya COVID-19 cyatumye abana bamara igihe kinini batiga, ku buryo Komisiyo isanga ikibazo cy’ihohoterwa ry’Uburenganzira bw’Umwana cyarafashe intera ndende, cyane cyane ko bamwe mu bana batwaye inda, abandi bishora mu biyobyabwenge, abandi bashorwa mu mirimo itemerewe abana,…

Iyo nama yari ifite intego rusange yo kugararagariza Abagize Komite ya ODE ku rwego rw’Igihugu n’abafatanyabikorwa ba Komisiyo uko uburenganzira bw’Umwana bwubahirizwa mu Gihugu n’ibibazo by’ingenzi bigaragaramo kugira ngo hafatwe ingamba. Iyo nama yari igamije kandi gusobanura no gusobanukirwa imiterere mishya n’inshingano by’Urwego rushinzwe Igenzura ry’Iyubahirizwa ry’Uburenganzira bw’Umwana n’ubw’Abafite Ubumuga no gutanga ibitekerezo byafasha Komisiyo kuyinoza. Hari hagamijwe kandi kumenya imiterere y’ihungabanywa ry’Uburenganzira bw’Umwana mu mwaka w’2020 no gutanga ibitekerezo ku ngamba zikwiye gufatwa.

Abari mu nama basobanuriwe imiterere y’urwo rwego rushya bayitangaho ibitekerezo, bagezwaho raporo ihuje ku ihungabanywa ry’Uburenganzira bw’Umwana kuva muri Mutarama kugeza muri Nyakanga 2020, banaganira ku ngamba zikwiye gufatwa n’imyanzuro izagezwa ku nzego bireba.

Urwo rwego rushya rwaravuguruwe rugera ku rwego rw’Akagari kuko ari ho Abakorerabushake baba begereye cyane abaturage bikaba byaborohera gukurikirana ibibazo bihabera. Rwongerewe kandi inshingano zo gukurikirana ibibazo by’abana ndetse n’abantu bakuru bafite ubumuga, kuko Komisiyo ishingiye ku birego yakira isanga hakiri imyumvire ya bamwe mu baturage bahisha abana bafite ubumuga cyangwa bakabafata nabi utaretse no kubakorera iyicarubozo. Hanarebwe kandi ibyiciro byiganjemo ihungabanywa ry’Uburenganzira bw’Umwana mu mezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2020 n’icyakorwa ku bufatanye bw’inzego zitandukanye, kugira ngo Uburenganzira w’Umwana burengerwe. Iyo shusho yagaragaje ahanini ikoreshwa ry’abana mu mirimo itemewe n’isambanywa ry’abana ryiyongereye mu gihe cya COVID-19. Hanagaragaye ariko n’ibindi bibazo bikora ku burenganzira bw’Umwana birimo nko kutandikishwa mu bitabo by’irangamimerere, kutitabwaho n’ababyeyi,…ibyo byose bikaba bikora ku burezi bw’umwana.

Imyanzuro yafashwe izashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo zibishakire ibisubizo hagamijwe kurengera uburenganzira bw’Umwana n’ubw’Abafite ubumuga, Komisiyo ikazakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’iyo myanzuro ku nzego zayihawe.